Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/voctt/domains/vocthuanthanh.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Tin tức : Kết quả thực hiện nghị quyết TW4

Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Tin tức » Kết quả thực hiện nghị quyết TW4
TIN TỨC

Kết quả thực hiện nghị quyết TW4

HUYỆN ỦY HUYỆN THUẬN THÀNH

CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG

MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG

THUẬN THÀNH

*

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                  Số:       -BC/CB                         Thuận Thành, ngày     tháng 8  năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV KHÓA XI

" Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

(Từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013)

 

Thực hiện công văn số 92 – CV/KT ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về việc báo cáo thực hiện Nghị Quyết Trung ương IV khóa XI.

Chi bộ trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Trung ương IV khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013) cụ thể như sau:

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết, điều dễ nhận thấy rằng, việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp và thể hiện quyết tâm chính trị cao từ cấp ủy chi bộ đến các đảng viên, ngay từ khi tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện.

Vì vậy, các nội dung của Nghị quyết đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng chỉ thị, kế hoạch, các quy định, quy chế, hướng dẫn nhanh, kịp thời và khá đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện ở các cấp; công tác chỉ đạo, nội dung, quy trình và phương pháp tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong Đảng  khá hiệu quả đó là:

1. Nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được nâng lên. 

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương đã góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong cấp ủy Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường về tình hình Đảng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

Từ đó, cấp ủy và cán bộ, đảng viên, viên chức lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết

* Kết quả thực hiện:

Về công tác chính trị, tư tưởng: Nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; cấp ủy và mỗi cá nhân đảng viên đã nắm và hiểu rõ những biểu hiện suy thoái về đạo đức để thường xuyên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, các hiện tượng tiêu cực…Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất cao trong mọi lĩnh vực. Trong cấp ủy đã làm rõ được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

Về công tác tổ chức cán bộ: Chi bộ đã xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012-2015 theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp phát triển nhà trường và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện dự án xây dựng trường và đã tổ chức khởi công ngày 30/3/2013. Riêng còn công tác tu sửa cơ sở vật chất hiện có chưa được UBND huyện hỗ trợ kinh phí và quan tâm kịp thời

 Về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; ổn định quốc phòng- an ninh: Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2012-2013; tình hình quốc phòng - an ninh nhà trường luôn ổn định và được duy trì nề nếp.

100% đảng viên không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nhà giáo. Những biểu hiện suy thoái về đạo đức; cán bộ, đảng viên, quần chúng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm cá nhân trong công việc nhà trường, tinh thần dân chủ đã thể hiện rõ trong từng hoạt động của chi bộ, nhà trường.

Các đảng viên trong chi bộ đã được phân công nhiệm vụ năm 2013 một cách cụ thể, rõ ràng; trước mỗi việc làm, mỗi hoạt động của chi bộ, nhà  trường đều được bàn bạc thống nhất trong Cấp uỷ, từ đó tạo được sự đồng thuận cao từ cấp ủy đến đảng viên chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhà trường, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong đơn vị.

Vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã thể hiện rõ ở việc phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể cho mỗi thành viên cấp ủy và Ban giám hiệu; hàng tháng trong công tác đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn và kiểm điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, các cá nhân đã kiểm điểm rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng không chỉ có tác dụng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia của viên chức và người lao động trong nhà trường. Như vậy, khảng định rằng quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng viên của Chi bộ Nhà trường.

2. Cấp ủy Chi bộ và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục.

* Những hạn chế, khuyết điểm chính:

- Một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình, nhận thức chưa sâu sắc về vai trò của cá nhân và chương trình hành động của chi bộ

- Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn còn một số hạn chế như: Ngoại ngữ, sử dụng tin học áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ còn yếu. Chất lượng mũi nhọn chưa cao (tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh còn ít)

- Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đảm bảo cho việc dạy và học, đặc biệt chưa có phòng lớp học và các điều kiện giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Chỉ đạo công tác tuyển dụng theo kế hoạch được giao còn chậm, một số công việc hiệu quả chưa cao; công tác đoàn thể quần chúng hoạt động chưa mạnh

* Những giải pháp sửa chữa khắc phục:

Thông qua việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc và được bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, Đảng ủy, UBND các xã thị trấn và cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong nhà trường. Việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình được kiểm điểm kỹ lưỡng đối với tập thể và cá nhân. Thời gian tổ chức kiểm điểm được diễn ra trong 02 ngày. Sau kiểm điểm đã giúp cho cấp ủy Chi bộ, mỗi cá nhân đảng viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; trong nội bộ có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn; nhiều người đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá ưu điểm, khuyết điểm mình chính xác hơn. 

Hiện nay, cấp ủy Chi bộ và cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình. Cấp ủy Chi bộ và cán bộ đảng viên đã đề ra được phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Có thể nói, từ khi có Nghị quyết đến nay, nhất là sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cấp ủy chi bộ và đảng viên đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Chi bộ đã quy định cụ thể về việc tổ chức các hội nghị, lễ cưới, lễ tang; quy định không uống rượu, bia buổi trưa trong các ngày làm việc…

Vì vậy, sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là một dịp tốt để cấp ủy chi bộ và cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại chính mình, qua đó tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn một năm qua đã có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng đảng hiện nay và bước đầu đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng vào việc thực hiện Nghị quyết.

* Kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết về công tác xây dựng Đảng:

Qua việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cấp ủy Chi bộ đã rút ra được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng nói riêng.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy chi bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết; với quy trình tiến hành kiểm điểm từ trên xuống dưới, từ bí thư, phó bí thư đến các đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân trước khi kiểm điểm; việc thông báo kết quả và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân sau kiểm điểm… là những cách làm mới, có tác dụng tích cực trên nhiều mặt. Đặc biệt, sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, cùng thái độ thẳng thắn nhận khuyết điểm của cấp ủy chi bộ và cán bộ đảng viên đã có sức lan toả mạnh mẽ, sâu sắc trong toàn chi bộ và tập thể nhà trường

Với những nội dung và cách làm mới nêu trên thực sự đã phát huy tác dụng và là những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, việc tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay nói riêng.

3. Đánh giá chung:

Như vậy, sau hơn một năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là qua đợt tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa qua, tuy còn có một số mặt hạn chế, thiếu sót, nhưng đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp; là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới

4. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

            1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào kiểm điểm hàng tháng, gắn với kiểm điểm nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế.

2. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn. Chỉ đạo chuyên môn, các phòng, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đảm bảo việc đánh giá được công bằng, khách quan, chính xác giữa các phòng, các cá nhân, các bộ phận, các lớp…

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ thật sự trong đảng; phát huy vai trò của công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành để quần chúng noi theo

4. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tinh thần, ý thức tự giác, vì tập thể của mỗi cá nhân trong nhà trường; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phát huy tính dân chủ, năng lực cá nhân, vai trò của cá nhân đảng viên trong chi bộ, nhà trường.

5. Xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời cho những có nhân có sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.

Trên đây là báo cáo kết quả hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Chi bộ trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy và các Ban xây dựng đảng tạo điều kiện cho Chi bộ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:   TM. CHI BỘ

- Bộ phận thường trực chỉ đạo thực hiện NQTW4 của HU;      BÍ THƯ

- UBKT Huyện ủy       (Đã ký)
- Lưu chi bộ. Nguyễn Văn Chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 55
 • Tổng trang tin: 169
 • Tổng số truy cập: 2363547
 • Tổng số trang xem: 2452759