Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Tin tức » Báo cáo kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2013
TIN TỨC

Báo cáo kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2013

UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KINH TẾ  KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH

 

 

Số:          /BC-TCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Thuận Thành, ngày      tháng      năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2013

 
 

 


Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm các cấp giao và chương trình công tác năm 2013;

Căn cứ quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành tổng hợp kết quả thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2013 như sau:

I. Kết quả thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2013

1.1. Tình hình tổ chức triển khai các nhiệm vụ:

Rà soát nhu cầu học nghề, lập kế hoạch đào tạo nghề, tuyển sinh khai giảng các lớp theo kế hoạch đề ra

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn mới chương trình, giáo trình sơ cấp, trung cấp nghề

Xây dựng mô hình điểm về dạy nghề cho lao động nông thôn thị 2 xã ( Xuân Lâm và Đại Đồng Thành)

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho mở lớp như cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, thiết bị thực  hành, đội ngũ giáo viên giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm, quản lý lớp

Nhìn chung trong công tác tổ chức triển khai, công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ luôn chủ động, đảm bảo nghiêm túc và tiến độ đề ra.

1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

Ngay từ cuối năm 2012, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Thành đã tiến hành rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và đăng ký nhu cầu học nghề năm 2013 đạt 41 lớp trên 16 xã trong toàn huyện;

Căn cứ vào bản đăng ký học nghề của các xã, cán bộ trường Trung cấp nghề Kinh tế – kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành đã tiến hành rà soát và thẩm định lại nhu cầu học nghệ của các xã và đã được UBND Huyện phê duyệt tổng số 41 lớp trong đó số lớp phân bổ theo các nguồn gồm: UBND Huyện giao 21 lớp, Tổng cục dạy nghề giao 10 lớp, Sở lao động Thương binh và Xã Hội Tỉnh Bắc Ninh giao 04 lớp và Sở Nông nghiệp Bắc Ninh giao 06 lớp;

Nhà trường đã cùng phòng LĐ-TB&XH cơ quan thường trực BCĐ nghề huyện cùng ngành thành viên BCĐ, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2015 và tham mưu đề xuất UBND huyện sơ kết 3 năm thực hiện chương trình đào tạo nghề theo Quyết định 1956.

Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm GDTX trong và ngoài Huyện tổ chức điều tra khảo sát và tư vấn phân luồng học sinh sau khi học xong lớp 12.

* Kết quả đào tạo:  

Năm 2013, nhà trường đã hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm mà các cấp giao với tổng số 41 lớp đạt 100% kế hoạch, đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch được giao, các học viên được xét tuyển đều đúng đối tượng với quy định, trong đó: Công nghiệp – dịch vụ và kinh tế chiếm 19 lớp đạt 46.4%, Nông nghiệp thủy sản chiếm 16 lớp đạt 39%, và các Nghề truyền thống chiếm 6 lớp đạt 14.6%; Cơ cấu độ tuổi tham gia học nghề: TUỔI TỪ 15-35 CHIẾM 28.3%,  TUỔI TỪ 36-50 CHIẾM 48.1%, TUỔI TỪ 51- 60 CHIẾM 23.6%. Số học viên thuộc đối tượng 1 được học nghề là 67 học viên chiếm 5.3% ( trong đó đối tượng người có công với cách mạng 11 người, đối tượng người nghèo 26 người, người bị thu hồi đất 30 người ), số học viên tốt nghiệp Trung học cơ sở tham gia học nghề chiếm 546 học viên đạt 43% và học viên tốt nghiệp Trung học phổ thông tham gia học nghề chiếm 724 học viên đạt 57%;

Quá trình tổ chức triển khai mở lớp đào tạo tại cơ sở trước khi mở lớp đào tạo  đều được  kiểm tra, thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất phỤc vỤ lớp học mỚi được khai giảng. Đồng thỜi UBND các xã thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo để quản lý lớp học.

Quá trình đào tạo nhà trường luôn coi trỌng tập trung rèn luyện ý thức tác phong công nghiệp và thao tác kỹ năng thực hành nghề bổ sung công nghệ và kiến thức mới thuộc lĩnh vực nghề truyền thống tại các làng nghề . 

Số học sinh tốt nghiệp ra trường cơ bản phát huy được nghề đã học: như nghề Tin học văn phòng và nghề Kỹ thuật nấu ăn đã có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng học viên sau học nghề của nhà trường (27 học viên được DN tuyển dụng), Nghề chăn nuôi thú y đã mạnh dạn áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô chăn nuôi và tham gia  tích cực các đợt phòng dịch cho gia súc, gia cầm ở cơ sở, nghề tin học đã giúp cho lao động khai thác các tiện ích và vận dụng có hiệu quả trong công việc liên quan; Nghề May công nghiệp đã mạnh dạn mở rộng qui mô sản xuất và được nhiều doanh nghiệp tin tưởng ký kết hợp đồng nhận bao tiêu sản phẩm dài hạn. Đặc biệt nghề truyền thống tại các làng nghề đã phát huy tác dụng tốt tạo việc làm tại chỗ và có thu nhập cao được nhân dân dịa phương nơi có nghề đồng tình ủng hộ và có nhiều các hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn cũng như tuyển dụng lao động sau học nghề vào làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn các làng nghề ( đạt 146/195 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng và bao tiêu sản phẩm dài hạn chiếm 75% và 26/195 lao động tự tạo được việc làm với nghề truyền thống của quê hương chiếm 13.3%); Tổng số lao động tự tạo được việc làm sau khi học các nghề tại nhà trường đạt 738 lao động chiếm 59.4%, số lao động thành lập được tổ hợp liên kết sản xuất sau học nghề đạt 30 lao động chiếm 2.4%. Tổng số lao động sau học nghề có việc làm đạt 1095 lao động chiếm 88.2% trên tổng số học viên tốt nghiệp của nhà trường năm 2013.

II. Đánh giá chung

2.1. Ưu điểm:

Lãnh đạo và cán bộ nhà trường luôn xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo thường xuyên của HU-UBND huyện, Sở LĐ-TB&XH và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Đơn vị đã bám sát nhiệm vụ và kế hoạch được giao để triển khai thực hiện.

Duy trì tốt qui chế hoạt động của đơn vị, thực hiện đúng qui chế chuyên môn và các nội qui, qui định, luôn phát huy dân chủ trong cán bộ, giáo viên giúp cho công tác quản lý điều hành được chủ động và chặt chẽ hơn.

Chất lượng đào tạo đã được nâng lên và lao động sau đào tạo vận dụng và phát huy khá hiệu quả kiến thức kỹ năng nghề góp phần tăng thu nhập tạo sự ổn định phát triển kinh tế gia đình và xã hội.

Thường xuyên chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình cho phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Tiếp tục rà soát, khôi phục nghề truyền thống, xây dựng mô hình điểm, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo

Tích cực tham mưu với BCĐ ĐTN & GQVL Huyện thực hiện chỉ thị số : 19/CT-HU của Ban thường vụ Huyện uỷ và đề án 1956 của Chính phủ

2.2. Tồn tại:

Một số xã vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động, trong việc rà soát đăng ký còn chưa đúng đối tượng, số đăng ký có nguyện vọng đào tạo đạt tỷ lệ thấp như xã Gia Đông, Đại Đồng Thành, Thanh Khương, Thị trấn Hồ, Song Hồ,...

Nhận thức của một số nhỏ lao động nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn về học nghề và giải quyết việc làm còn hạn chế, chưa thấy được tầm quan trọng và tác dụng về mặt phát triển kinh tế gia đình

Chất lượng xây dựng kế hoạch mở lớp ở một số cơ sở xã còn chưa cao, hình thức, dẫn đến một số lớp phải thay đổi ngành nghề đào tạo là do công tác rà soát chưa sát với nhu cầu thực tế của người học đây cũng là nguyên nhân chậm tiến độ của kế hoạch đào tạo, gây khó khăn việc bố trí giáo viên với xây dựng nội dung chương trình  các ngành nghề đào tạo.

2.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và đề xuất, kiến nghị:

2.3.1. Phương hướng nhiệm vụ :

- Công tác chỉ đạo :

+ Nhà trường cùng các thành viên ban chỉ đao nghề Huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng nhu cầu học nghề của lao động năm 2014. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho năm 2014 trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

+ Tiếp tục tham mưu trình các cấp tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm trong năm 2014 và những năm tiếp theo, .

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, đoàn thể cùng tuyển sinh, quản lý, bám sát các đối tượng học nghề theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo đào tạo nghề Huyện với kế hoạch cho từng tháng, quí, năm.

+ Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong đào tạo đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới nội dung chương trình và giáo trình các nghề. Chú trọng khôi phục và phát triển nghề truyền thống, tập trung xây dựng các mô hình điểm về đào tạo nghề tại các xã, thị trấn, bên cạnh đó tiếp tục tăng cường công tác phân luồng đào tạo, công tác liên kết hợp tác đào tạo với các trường bạn trong hệ thống giáo dục và dạy nghề và các nghệ nhân, thợ giỏi các làng nghề trong các hoạt động dạy nghề.

+ Tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề phục vụ cho nhà trường trong quá trình đào tạo.

-          Công tác tuyển sinh :

+ Tiến hành thẩm định, rà duyệt lại hệ thống các lớp theo kế hoạch năm 2014 đã được các xã đăng ký về Ban chỉ đạo nghề huyện theo công văn số 215/LĐTBXH-ĐTN của Phòng lao động Thương Binh và Xã Hội huyện – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nghề huyện( tổng hợp ban đầu các xã đăng ký với 37 lớp năm 2014).

+ Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh và liên kết tư vấn tuyển sinh các hệ đào tạo nghề năm 2014.

+ Cụ thể hoá các hoạt động tuyên truyền, tuyển sinh các nghề truyền thống và kế hoạch xây dựng mô hình điểm trong đào tạo nghề tại các xã, thị trấn. Đặc biệt tại các đơn vị thực hiện công tác đào tạo nghề trong những năm qua còn nhiều hạn chế như: Thị trấn hồ, Song hồ,...

+ Xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết công tác tuyển sinh tới các cán bộ từ cơ sở đến nhà trường và các ngành huyện phối hợp.

-          Công tác giáo viên :

+ Tiến hành rà soát, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình, giáo trình đáp ứng nhu cầu học nghề của các đối tượng lao động tham gia học nghề

+ Cụ thể hoá nội dung giảng dạy với nguyên vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị,...phục vụ thực hành cho từng nghề nhằm đảm bảo tốt quá trình đào tạo đảm bảo kế hoạch và đạt hiệu quả đề ra.

+ Xây dựng và duyệt hệ thống bài giảng và hồ sơ đào tạo đúng qui trình, đảm bảo chất lượng theo đúng qui định.

+ Khuyến khích giáo viên thúc đẩy học viên học nghề phát triển nghề, mở rộng qui mô làm nghề sau học nghề phù hợp với đặc thù nghề và đặc thù địa phương

-          Công tác phối hợp đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau học nghề :

+ Định hướng cho ban chỉ đạo cơ sở phối hợp tham mưu thành lập các tổ hợp sản xuất của các nghề sau đào tạo nghề.

+ Thường xuyên tham mưu mở các hội nghị tư vấn việc làm tại cơ sở trước, trong và sau quá trình đào tạo nghề.

+ Phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng các lao động sau học nghề vào làm tại doanh nghiệp hoặc tham gia xuất khẩu lao động phù hợp với ngành nghề đã học.

+ Kết hợp hướng dẫn tự xây dựng mới cơ sở sản xuất hoặc mở rộng qui mô sản xuất cho các cá nhân, hộ gia đình sau khi học nghề

+ Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lợi ích và chính sách ưu đãi của lao động khi tham gia học nghề, đồng thời tạo điều kiện để lao động sau học nghề phát triển kinh tế bền vững và tiếp tục tham gia học nâng cao trình độ tay nghề tại nhà trường.

2.3.2. Kiến nghị, đề xuất :

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể các trường THPT, TTGDTX huyện và cơ sở xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT từng bước đạt các tiêu chí về phổ cập bậc trung học.

Tiếp tục đầu tư nguồn kinh phí cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề năm 2014 đạt hiệu kế hoạch đề ra

Tăng thêm nguồn kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo nghề nói chung và các nghề truyền thống tại các làng nghề nói riêng, đồng thời tiến hành xây dựng qui hoạch các làng nghề trên địa bàn huyện giúp ổn định việc làm đồng thời có thu nhập cao góp phần đáng kể cho nên kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Đề nghị các cấp tạo điều kiện nguồn kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo đào tạo nghề Huyện, Ban chỉ đạo nghề các xã, Thị trấn giúp cho hoạt động phối hợp trong đào tạo nghề với giải quyết việc làm được thuận lợi và đảm bảo đạt được hiệu quả đề ra.

Ban chỉ đạo nghề huyện cần có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tuyển sinh, quản lí, giám sát các lớp học theo đúng qui định đảm bảo kế hoạch phê duyệt của Ban chỉ đạo đào tạo nghề huyện, đồng thời đánh giá sự chỉ đạo bám sát lơp học của Ban chỉ đạo nghề các xã, thị trấn, ban tổ chức lớp học từ đó rút kinh nghiệm cho các lớp học sau.

Với những kết quả và những tồn tại, phương hướng nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị nêu trên, Trường Trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành rất mong sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành và cơ sở giúp cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và trong những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:                                                               

- LĐ(b/c);

- Tổ biên tập thông tin(Đăng tin trên website);

- Đài PT Huyện(P/h tuyên truyền);

- Lưu VT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

( đã ký )

 

 

Nguyễn Hữu Nghị

 

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2315736
 • Tổng số trang xem: 2402335