Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


ĐẢNG ĐOÀN THỂ » Tổ chức đại hội chi bộ
THÔNG TIN CHI TIẾT

 

 HUYỆN ỦY THUẬN THÀNH

 CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHÊ

KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG

MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG

THUẬN THÀNH

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

*

Số: 10-KH/CB      

 

Thuận Thành,  ngày 14 tháng  02  năm 2015   

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đại hội chi bộ trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành nhiệm kỳ 2015-2020 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI);         

- Thực hiện kế hoạch số 40-KH/HU ngày 26/9/2014 của Huyện ủy Thuận Thành về việc tổ chức Đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự.

Chi bộ trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành  xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU      

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 4 yêu cầu trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 26/9/2014 của Huyện ủy Thuận Thành, Cụ thể là:            

1. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.            

2. Xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của đơn vị; đánh giá đúng đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết Chi bộ của nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp uỷ phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, theo các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy khoá mới phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Quán triết sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.           

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp uỷ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường và công tác tư tưởng trong đơn vị; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ viên chức giáo viên và lao động nhà trường.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI            

1. Kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015 của chi bộ; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ nhiệm kỳ 2012-2015.            

2. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.            

3. Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

4-Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội            

- Thành lập các tiểu ban:                  

+ Văn kiện                

+ Nhân sự                 

+ Cơ sơ vật chất   

- Thời gian tiến hành đại hội dự kiến từ 25/3/2015 đến ngày 30/3/2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tháng 2/2015: Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung chuẩn bị cho đại hội                     

2. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo  đại hội đảng các cấp tới toàn thể cán bộ đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

3. Tháng 3/2015: Duyệt kế hoạch đại hội, các văn kiện với Ban thường vụ huyện ủy chuẩn bị các điều phục vụ đại hội. Tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch được phê duyệt.

Trên cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn Ban Tổ chức TW, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Huyện ủy Thuận Thành và Kế hoạch đại hội chi bộ nhà trường. Cấp ủy chi bộ và các đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy Thuận Thành;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Các ban xây dựng đảng;

- Các đảng viên;- Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Chế

 

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1862429
 • Tổng số trang xem: 1921534