Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


xây dựng Mô hình điểm » Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014
THÔNG TIN CHI TIẾT

UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG

MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG

THUẬN THÀNH

                    Số:             /KH- TCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 


   Thuận Thành,  ngày      tháng      năm 2014

 

KẾ HOẠCH

 Xây dựng mô hình điểm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

năm 2014

-----------

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ quyết định số 383/QD-UBND ngày 4/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020”;

Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-UBND, ngày 26/8/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Thành, về việc ban hành Chương trình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Thuận Thành giai đoạn 2011- 2015”;

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp, chương trình đào tạo nghề các cấp đã đề ra, trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật và Thủ công Mỹ Nghệ truyền thống Thuận Thành triển khai xây dựng mô hình điểm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 như sau:

I- MỤC TIÊU:

1- Phấn đấu hết quí IV/2014 thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp góp phần đào tạo nghề đạt tỷ lệ 70% lao động nông thôn tại xã điểm được đào tạo nghề có tay nghề vững vàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh;

2- Nâng cao nhận thức, trong thực hiện phối hợp giữa nhà trường với các ngành đoàn thể thuộc huyện và xã được làm điểm trong việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện các kỳ đã đề ra.

3- Phối hợp chặt chẽ công tác nắm bắt, khảo sát, tư vấn và định hướng cho người lao động để có nhu cầu, nguyện vọng học nghề với thực tế giúp cho việc lập kế hoạch đào tạo nghề hàng năm từ hệ sơ cấp, trung cấp nghề đến cao đẳng nghề được chính xác. Thông qua đó cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1-            Phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị giữa nhà trường với Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai tới thôn và các chi hội đoàn thể thôn;

2-            Tổ chức khảo sát thực trạng lao động nông thôn theo chủ hộ và tại trường THCS thuộc xã:

+ Thông qua các chi hội như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc để tổ chức khảo sát đến từng hộ gia đình;

+ Tổ chức họp quân dân chính tại các thôn.

  3-    Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhu cầu đăng ký tham gia học nghề  đối với lao động nông thôn đặc biệt những học sinh vừa tốt nghiệp THCS;

  4-    Xây dựng đội ngũ cán bộ theo dõi chỉ đạo chương trình:

+ Đề xuất UBND huyện, ngành dọc cấp trên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia chương trình này;

+ Đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tư vấn, định hướng cho người lao động được tham gia học nghề theo đúng nhu cầu của thị trường hiện nay;

+ Liên kết tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn đi làm việc nước ngoài cho người lao động sau khi tham gia học nghề.

5-   Hoàn chỉnh nghị quyết Đảng ủy, Kế hoạch đào tạo nghề theo mục tiêu nghị quyết đề ra với việc kiện toàn BCĐ đào tạo nghề xã.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trường Trung cấp nghề KT-KT& TCMN truyền thống Thuận Thành:

- Tham mưu xây dựng các văn bản phối hợp, phiếu, bảng biểu, tổ chức khảo sát được sát thực bảo đảm hiệu quả;

- Phối hợp tổ chức hội nghị giữa Nhà trường với Đảng ủy, UBND xã và thôn, xóm cụ thể là các chi hội đoàn thể thôn hướng dẫn làm rõ yêu cầu và tầm quan trọng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết viêc làm

- Phân công cán bộ phối hợp tham gia, thực hiện khảo sát;

- Tổng hợp kết quả khảo sát, viết báo cáo đánh giá thông qua kết quả để thực hiện;

- Phối hợp tổ chức các Hội nghị tọa đàm, lập kế hoạch đào tạo nghề năm 2014 và các năm tiếp theo;

- Tổ chức tuyển sinh, lập kế hoạch đào tạo về các nghề và thời gian theo đúng quy định của Tổng cục dạy nghề;

- Theo định kỳ, hàng năm tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa Nhà trường với Đảng ủy, UBND xã.

2.      Đảng ủy, UBND các xã, Thị trấn:

           + Xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2014 và các năm tiếp theo;

           + UBND xã, thị trấn thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo nghề và giải quyết việc làm để triển khai các nội dung kế hoạch đào tạo nghề;

+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên phối hợp với các ngành đoàn thể Huyện và trường nghề tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng học nghề của hội viên theo định kỳ hàng quí trong năm trình BCĐ đào tạo nghề xã;

+ Phối hợp tổ chức các hội nghị tọa đàm, tư vấn và định hướng cho người lao động có nhận thức đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo từng giai đoạn;

+ Liên kết tổ chức ngày hội việc làm cho người lao động sau khi tham gia học nghề để có thu nhập và việc làm ổn định.  

+ Phối hợp với trường nghề tổ chức sơ, tổng kết công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm của từng năm .

3. Thời gian thực hiện chương trình:

3.1- Thời gian thực hiện từ quí I- quí IV năm 2014;

3.2- Sơ kết đánh giá vào quí III năm 2014 và tổng kết vào cuối quí IV năm 2014;

4. Kinh phí phục vụ kế hoạch:

+ Huy động từ ngân sách xã và các tổ chức phi chính phủ (nếu có);

+ Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề trong và ngoài huyện;

           + Kinh phí theo Quyết định 1956/QĐ – TTg của Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

 Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình điểm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn phối hợp với Đảng Ủy, UBND, Ban chỉ đạo đào tạo nghề và giải quyết việc làm các cơ sở xã, thị trấn năm 2014. Rất mong sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, ngành liên quan nhằm thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

-    Lãnh đạo (b/c);

-    Tổ biên tập TTĐT(đăng tin);

-    Lưu:VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Nguyễn Hữu Nghị

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1862396
 • Tổng số trang xem: 1921501