Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH » Báo cáo xây dựng trường điểm...
THÔNG TIN CHI TIẾT

UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KT-KT&TCMN TRUYỀN THỐNG

THUẬN THÀNH

            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 62 /BC – TCN                       Thuận Thành, ngày 29  tháng 7 năm 2011

 

BÁO CÁO

Về việc thực hiện tiến độ xây dựng trường điểm

 

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ- LĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách đối với trường trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ ở các tỉnh tập trung nhiều làng nghề truyền thống trong Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản chỉ đạo số 964/UBND-CN ngày 07 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trường Trung cấp nghề KT- KT Thuận Thành (nay là trường Trung cấp nghề KT- KT và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành).

Căn cứ kết luận tại buổi làm việc ngày 22 tháng 7 năm 2011 giữa Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề -Bộ LĐTBXH; Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành về tiến độ xây dựng trường điểm, nghề trọng điểm của trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành.

Nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện dự án xây dựng trường đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch. Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành xin được báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề xuất nhiệm vụ và một số kiến nghị sau:

I - Tình hình triển khai thực hiện:

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 08 tháng 7 năm 2010 nhà trường đã chủ động tham mưu đề xuất các nhiệm vụ như: Xác định chọn địa điểm, khảo sát xây dựng trường thuộc hai xã Gia Đông và Trạm Lộ báo cáo UBND huyện, tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn của các sở Xây dựng; Tài nguyên môi trường.

Tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh các văn bản như: Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1/500 Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành; UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt tổng thể dự án đầu tư trường với các hạng mục công trình

 Ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2010 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với HĐGPMB huyện, lãnh đạo xã Gia Đông, Trạm Lộ cùng chủ đầu tư tổ chức hội nghị công khai chi tiết TL 1/500 cho nhân dân 2 xã có đất trong diện tích quy hoạch xây dựng trường. Đồng thời tiến hành đưa ra gói thầu thiết kế chi tiết các hạng mục trong dự án quy hoạch xây dựng trường đến nay cơ bản các hạng mục như: Nhà xưởng, lớp học, khu hiệu bộ và một số nhà công năng khác đã hoàn thành chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành. Để giúp cho việc có mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình theo dự án, trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành đã hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh hoàn tất các thủ tục khảo sát, ban hành trích đo bản đồ địa chính TL 1/500 phục vụ cho công tác lập phương án thu hồi đất.

 Ngày 28 tháng 12 năm 2010 nhà trường cùng Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND 2 xã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tới toàn bộ 221 hộ dân thuộc 2 xã Gia Đông và Trạm Lộ.

Tổng diện tích: 131.141m2

Tổng kinh phí bồi thường 21.713.640.000đ.

Ngày 05-06 tháng 1 năm 2011 nhà trường cùng Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND 2 thôn Yên Nho xã Gia Đông, thôn Ngọc Trì xã Trạm Lộ tiến hành công khai phương án chi tiết về bồi thường và hỗ trợ. Từ ngày 06/1/2011 đến hết ngày 26/1/2011 là thời gian công khai phương án bồi thường cuối cùng tới từng hộ dân được thu hồi đất. Công tác công khai phương án được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật đảm bảo công khai, dân chủ từ trong Đảng tới các tổ chức chính trị-xã hội và từng người dân có đất được thu hồi. Nhìn chung được nhân dân tham gia ý kiến rất xây dựng và cơ bản đồng tình ủng hộ cao.

Tuy nhiên cũng còn một số ý kiến đề nghị: Đề nghị hỗ trợ đất dân cư dịch vụ vì nhiều hộ có tỷ lệ thu hồi đất sản xuất lớn dẫn đến không còn đất sản xuất và canh tác, dẫn biện một số dự án trên địa bàn huyện đã vận dụng. Toàn bộ ý kiến của nhân dân 2 thôn thuộc 2 xã đã được tiếp thu và lập biên bản theo quy định, báo cáo UBND huyện và cấp có thẩm quyền.

Ngày 04 tháng 3 năm 2011, UBND huyện Thuận Thành đã ra Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc thu hồi đất theo phương án. Đồng thời có Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất và giao đất để hoàn tất các thủ tục xây dựng trường. Có văn bản báo cáo UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính lập dự toán kinh phí theo phương án đề nghị tỉnh có phương án hỗ trợ phần vốn đối ứng cho dự án nhà trường.

Ngày 03 tháng 12 năm 2010, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 2327/UBND-KTTH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng cho dự án xây dựng Trường.

II - Nhận xét chung:

 Công tác triển khai thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo bằng văn bản tới các ban, ngành và cơ sở có đất được thu hồi. Nhà trường đã luôn tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm trong đó có sự hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…hoàn thành một lượng công việc khá lớn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số việc hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng với yêu cầu mục tiêu kế hoạch thực hiện dự án.

UBND huyện mặc dù đã thành lập HĐGPMB xong hoạt động còn chưa đều, trách nhiệm một số thành viên chưa thực sự vào cuộc, triển khai các nhiệm vụ nơi chỗ, còn chậm, chưa rõ còn hình thức dẫn đến có việc, có công đoạn theo lộ trình kế hoạch không sâu, không kịp thời để kéo dài.

Kinh phí hỗ trợ ban đầu cho việc triển khai dự án chưa được quan tâm đúng mức trong khi nhà trường lại mới được thành lập cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ (củng cố cơ sở vật chất, nhà xưởng lớp học hiện tại; xây dựng tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên; tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề theo kế hoạch các cấp giao).

Thực hiện vốn đối ứng cho xây dựng công trình nhà trường (hỗ trợ đền bù, san lấp mặt bằng) mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể, đây cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ của dự án.

III - Nhiệm vụ và kiến nghị:

1. Nhiệm vụ:

Tiếp tục chủ động tham mưu cho các cấp trong việc sớm ổn định các hoạt động nhà trường đưa công tác đào tạo nghề đi vào nề nếp theo đúng kế hoạch. Trước mắt tu sửa, nâng cấp khu nhà xưởng, phòng lớp học lý thuyết, thực hành, phương tiện thiết bị thực hành các ngành nghề đã có của nhà trường.

Phối hợp với HĐGPMB huyện tham mưu cho các cấp về các nội dung liên quan đến tiến độ xây dựng trường. Lập dự toán kinh phí theo phương án đền bù đã công khai đề nghị phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ, tiến hành việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tới người có đất được thu hồi. Đề nghị UBND tỉnh có Quyết định giao đất cho nhà trường, để đưa tiến độ khởi công xây dựng trường vào cuối quý III năm 2011.

Tiếp tục lập hồ sơ mời thầu và chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn xây dựng được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại văn bản số 2137/UBND-CN và 2138/UBND-CN về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.

Tiếp tục tuyên truyền làm rõ và giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân hai xã có đất được thu hồi.

Xây dựng dự án đầu tư nghề trọng điểm quốc gia giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Kiến nghị.

Đây là dự án đầu tư được hưởng thụ vốn từ nguồn nhân sách nhà nước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

2.1. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh:

- Phê duyệt nguồn vốn đối ứng kinh phí địa phương cho việc hỗ trợ đền bù và giải phóng mặt bằng của các hạng mục công trình theo thiết kế dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 21/9/2010.

- Trong khi đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao đất đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép UBND huyện Thuận Thành phê duyệt phương án đề bù hỗ trợ bồi thường để thực hiện chi trả cho các hộ có thu hồi đất của 2 xã thuộc dự án nhà trường.

2.2. Đề nghị Tổng cục dạy nghề; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh có hướng dẫn phân khai rõ mục đích sử dụng nguồn vốn trường điểm, nghề trọng điểm giúp cho việc triển khai ở địa phương và cơ sở dạy nghề được chủ động hơn. Sớm phê duyệt 3 nghề đào tạo theo địa chỉ đó là: Nghề Hàn, nghề Điện, nghề May giúp cho nhà trường có kế hoạch tuyển sinh đào tạo kịp thời như đã cam kết với các doanh nghiệp.

2.3. Đề nghị UBND huyện Thuận Thành:

- Hỗ trợ kinh phí tu sửa cơ sở vật chất hiện trạng nhà trường và kinh phí phục vụ quá trình triển khai các bước thực hiện dự án xây dựng trường, dự án đầu tư nghề trọng điểm quốc gia giai đoạn 2011-2015 giúp cho việc thực hiện đúng tiến độ quy định.

- Có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đất dân cư dịch vụ cho dự án khu đất trường xây dựng để hỗ trợ các hộ được thu hồi đất thuộc 2 xã Trạm Lộ, Gia Đông

- Xem xét điều chỉnh cơ cấu thành phần, thành viên HĐGPMB để tập trung vào một mối chung của huyện, thuận lợi cho việc chỉ đạo.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ sở tham gia vào thực hiện dự án bảo đảm tính khẩn trương, kịp thời cho mục tiêu của dự án.

Với các nội dung nêu trên nhà trường báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục dạy nghề, Sở Lao động-Thương bình và Xã hội, UBND huyện Thuận Thành và các cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo giúp cho dự án hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (bc);

- UBND tỉnh (bc);

- Tổng cục dạy nghề (bc);

- Sở LĐTBXH (bc);

- TT HU, TT HĐND-UBND huyện(bc);

- UBND huyện (chỉ đạo);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 


 

Nguyễn Văn Chế

 

 

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  arealman_bn
  Skype:
  My status
  ADMIN
  Hotline:
  02413705192

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 202
 • Tổng số truy cập: 1862395
 • Tổng số trang xem: 1921500